سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

این شعر رو خیلی دوست دارم....عمری است که در بندم و زندانی خویشم                  دلبسته راز دل طوفانی خویشم

   چون زلف شکن در شکن یار                                   در پیچ و خم غصه پنهانی خویشم

       از بخت بدم نیست دگر سوز و گدازی                        من سردتر از بخت زمستانی خویشم

      مجروحم و دلخسته به پرواز شب تار                         در حیرت کوچ از دل ظلمانی خویشم

 آرام دل و مطمئنم از سفر خویش                             تا در ره آن یار جمارانی خویشم

 رهبر انقلاب

 
Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir