سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

گرگ پروردهبرای اولین بار ترسیدم

ترسیدم از ورود به آنچه خارج از جامعه ی دانشگاهیان است

از ورود به جامعه ای که گرگ هایش بسیارند و نامردی و دل شکنی امری عادی

...

و گرگ شدن و بل هم اضل و خود نیز در وهم خوب بودن

...

یا کاظم الغیظ
خرده تواضعچه دردی دارد...

حداقل فایده ی علم و صنعت و تشکل هایش

خرده تواضعی است که به وضوح بعد از مسئول شدن افراد برایشان ایجاد می شود

کوته عمر هم باشد به از هیچش است

...
سوالاز شنیدن یک نوع خاص سوال بیزار شده ام

کاش می شد به همه گفت

لطفا دیگر نپرسید

!
دم ال... 

اللهم انشدک بدم ال...

اللهم اشف کل مریض...
چشمانماین روزها زیاد از شرمندگی ... چشمانم پر از اشک می شود

در مقابلت کم آوردم

در مقابل همه ی ...

شرمنده ام بابت تمامی...
شکرخدایا شکرت

 
<      1   2   3   4   5      

Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir