سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

مختارنامهمختارنامه

این روزها شده است روضه ی مکشوف

نامردی و ناجوانمردی و بی شرمی کوفیان و غربت آل طه از یک سو

و اندیشه اینکه همچو منی اگر در آن برهه ی تاریخ میبود، چه می کرد و آیا کوفی بود یا حسینی

جانم را می سوزاند

جگرم را آتش می زند

و خانه را بر سرم آوار می کند

آه...

....

اشک ریختن هم برای حسین برایم سخت شده است

از ترس این اندیشه و اینکه همچو تویی

نه خودت راه به جایی می بری و نه اشکت

 
مهربان باشمهربان باش

 مردم اغلب بی انصاف, بی منطق و خود محورند,ولی آنان را ببخش .
 اگر مهربان باشی تو را به داشتن انگیزه های پنهان متهم می کنند,ولی مهربان باش .
 اگر موفق باشی دوستان دروغین ودشمنان حقیقی خواهی یافت,ولی موفق باش.
 اگر شریف ودرستکار باشی فریبت می دهند,ولی شریف و درستکار باش .
 آنچه را در طول سالیان سال بنا نهاده ای شاید یک شبه ویران کنند,ولی سازنده باش .
 اگر به شادمانی و آرامش دست یابی حسادت می کنند,ولی شادمان باش .
 نیکی های درونت را فراموش می کنند.ولی نیکوکار باش .
 بهترین های خود را به دنیا ببخش حتی اگر هیچ گاه کافی نباشد.
 ودر نهایت می بینی هر آنچه هست همواره میان "تو و خداوند" است نه میان تو و مردم
 دکتر علی شریعتی

پ.ن: یکی از عزیزانم برام ایمیل کرد که خوشم اومد

پ.ن: با پایی در گچ می نویسم در یاران ناب!
اصراراللهم الزقنا حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل عام

-

ان الله یحب الحاح ملحین

خدا اصرار دعا کننده رادوست داره

...

اگه 23 ام هم ردمون کنی عرفه میاییم

عاشورا

فاطمیه

...

خدایا تو اصرار رو دوست داری و ما هم اجابت رو

به گل صورت پسر فاطمه زهرا

ما رو محروم نکن

...

حاج آقا علوی-شب قدر
Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir