سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

ترسهمچو منی

پیش تمامی بندگانت که معترف بود

به ناتوانی اش

که می ترسد

می ترسد از شرمساری اش پیش تو

می ترسد از سر به پایین افکنده بودنش

می ترسد از اقرار بیش از این به ناتوانی اش

می ترسد از بغض در گلو مانده اش

می ترسد از به قریب غریب شدنش

می ترسد یادش برود

می ترسد از تکیه به غیر زدنش

می ترسد از خشیت به غیر داشتنش

همچو منی

که دیده است تبلور این ترس ها را به روحش

که دیده است درماندگی اش را به هنگام وقوع آن چه از آن واهمه داشته است

که دیده است بیچارگی اش را در برابر رانده شده ات

حال چگونه نترسد

چشمان امیدمان به توست معبودم

اغثنی

...

اغثنا

اللهم انشدک ب...

یا زهرا س
مادرزهرا جان
مادر
یا اماه
برایمان مادری کن
همان طور که تا اکنون...
تنهایمان مگذار
حاشا به کرمت مادر


چشمهایمانچشمم فقط به توست
چشمم فقط به شماست
چشمهایمان فقط به شماست
کدامینتان را خطاب کنیم و یاری بجوییم؟
یا زهرا
یا علی
یا حسین
یا عباس
یا موسی ابن جعفر
یا علی ابن موسی الرضا
یا جوادالائمه
یا هادی
یا فارس الحجاز ادرکنا
یا اباصالح المهدی ادرکنا
یا ابالقاسم ادرکنا ادرکنا ادرکنا ادرکنا ادرکنا ادرکنا ادرکنا


چقدر گفتمچقدر با تو گفتم
گر توان کربلایت را ندارم
گر توان امتحان بعدش را ندارم
نطلب
مرا نمک گیر نکن
که حال زبان در دهان گیرم
حتما ظرفیتش را هم به زائرت داده ای
نه؟
پس یاریم کن
آرامم کن
چه عقلم
چه دلم
چه روحم
چه...
الحمدلله علی کل حال


Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir