سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

خودخواهیاتفاقات این هفته جالب بود

خواستم بنویسم

1درصد احتمال دادم آشنایی این وبلاگ را بخواند و غیبت بشود

و الا خیلی جالب بود

اذیتی که یک عده سر خودخواهی یک نفر و بعد یک نفر دیگر کشیدند

و آن فرد حتی ککش هم نگزید

هی...
ازدواج ساده تازگی رسمی بین دوستان باب شده است در جهت عروسی نگرفتن یا لباس عروسی نپوشیدن و ... و از حرفایی که پشت سرشان در میاید هم احساس خرسندی و بعضا جهاد می کنند!

و از آنها نیز به سنت شکنی و ساده زیستی یاد می کنند

نمی دونم اما من

بسیاری از این سنت شکنی ها را اثبات خود افراد می دانم
قصد توهین به هیچ کسی ندارم
اما متاسفانه بین بچه مذهبی ها نوعی ریای خفی راه افتاده است که این اعمال به ظاهر سنت شکنی را نمود آن می بینم
می توان عروسی گرفت، کیک داشت، لباس عروسی پوشید

اما همیگیشان ساده، یک نوع غذا،کیک یک طبقه، لباس ساده تر و...
اما لااقل بعدا شهره ی عام نمی شود که فلانی چقدر مذهبیست که بله
...
شاید ما دین و مذهبمان ناجور لک دارد
!
بترسیم از زمانی که با مذهبی نشان دادن اعمالمان بخواهیم خودمان را اثبات کنیم
برای من این اعمال درست مصداق طولانی کردن نماز جلوی دیگرانه
نه ساده بودنی که باید باشه
...

خیر الامور ما اوسطها حدیث همان بزرگوارانیست که ازدواج سنت رسولشان است و ولیمه دادن از برای آن...

پ.ن: اینها صرفا عقاید شخصیست و شاید چندان هنوز به جامه ی عمل نرسیده است...

پ.ن:نظراتتان موجب مسرت و تکمیل عقایدمان خواهد شد!
بقیعاین روزها

نام "بقیع"

آتش به جانم می زند

...
Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir